Edukacja bez wykluczenia

Beneficjent: Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, Osi priorytetowej III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, dla działania 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych.

Wartość projektu: 4 043 285,09 zł.
Dofinansowanie z Unii Europejskiej to 3 921 986,52 zł.

Projekt realizowany jest w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 30 września 2023 r.

Bezpośrednimi Odbiorcami projektu są Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach oraz pracownicy Uczelni (tj. przedstawiciele kadry kierowniczej i administracyjnej oraz kadry dydaktycznej), u których stwierdzono potrzebę poszerzenia kompetencji w zakresie niepełnosprawności i wdrażanych systemów zwiększających dostępność Uczelni dla OzN. Odbiorcami projektu będą również studenci WST z niepełnosprawnościami, którzy skorzystają ze wsparcia asystenta dydaktycznego i psychologa

Klucz do dostępności - Uniwersalne projektowanie

Beneficjent: Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, Osi priorytetowej III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, dla działania 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych

Wartość projektu: 1 545 897,60 zł.

Dofinansowanie z Unii Europejskiej to 1 499 520,67 zł.

Podniesienie kompetencji u 80 studentów Wyższej Szkoły Technicznej w Katowicach w zakresie stosowania rozwiązań opartych na koncepcji projektowania uniwersalnego oraz u 7 osób należących do kadry dydaktycznej Uczelni w obszarze nauczania projektowania uniwersalnego.

Realizacja projektu odbywać się będzie w okresie od 01.04.2020 r. do 30.09.2023 r

W ramach projektu zaplanowano zorganizowanie zajęć na temat praktycznego stosowania zasad uniwersalnego projektowania i diagnozowania dostępności z wykorzystaniem „Symulatora ograniczeń sprawności” w technologii VR, która łączy innowacyjną technologię „wirtualnej rzeczywistości” z symulatorami rzeczywistymi.

Kompleksowy program rozwoju Uczelni szansą dla lepszego rozwoju studentów i Uczelni

Beneficjent: Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, Osi priorytetowej III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, dla działania 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych.

Wartość projektu: 7 998 721,13 zł. Dofinansowanie z Unii Europejskiej to 7 758 759,47 zł.

Wzrost jakości i efektywności kształcenia oraz procesów zarządzania w Wyższej Szkoły Technicznej w Katowicach

  • opracowanie i realizację 3 zmodyfikowanych programów kształcenia na kierunkach:
  • Gospodarka Przestrzenna
  • Architektura
  • Architektura
  • realizację wsparcia dla studentów w postaci trzech elementów:
  • szkoleń certyfikowanych i zajęć warsztatowych rozwijających kompetencje,
  • wizyt studyjnych,
  • spotkań z pracodawcami w ramach form aktywności wynikających ze współpracy uczelni z pracodawcami
  • realizację warsztatów podnoszących komp. kadry kierowniczej i admin , dydaktycznej a także wdrożenie informatycznych narzędzi zarządzania i zarządzanie informacją w celu doskonalenia jakości kształcenia

czas trwania projektu od 01.05.2019 do 30.04.2023

Zdrowie psychiczne młodych dorosłych podczas pandemii COVID-19 w Polsce, Niemczech, Słowenii i Izraelu: badanie podłużne.

Projekt współfinansowany przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej w ramach programu Granty Interwencyjne

Termin realizacji: 01.01.2021 – 31.12.2021

Wartość projektu: 366 186,73 PLN

Opis projektu: Realizacja projektu umożliwi zebranie danych, zbadanie efektów i znaczenia zmian z zdrowiu psychicznym ze względu na pandemię COVID-19.

Celem projektu jest ukazanie różnic w zdrowiu psychicznym i subiektywnym dobrostanie psychicznym spowodowanych pandemią COVID-19 wśród młodszych osób dorosłych (20-29 lat, studiujących i nieuczących się, status zawodowy) i osób starszych (30-39 lat, poziom wykształcenia i status zawodowy) w Polsce, Niemczech, Słowenii i Izraelu w okresie trzech miesięcy.

Celem jest pokazanie zmiany w rozpowszechnieniu problemów ze zdrowiem psychicznym (lęk, depresja, odczuwany stres, stres pourazowy) lub dobrostanu (zadowolenie z życia, ogólnego stanu zdrowia) oraz różnorodność predyktorów (tj. wiek, wykształcenie, status zawodowy, płeć, ekspozycja na COVID-19, percepcja wpływu COVID-19 na samopoczucie, aktywność fizyczna, religijność i duchowość, kapitał społeczny) w kontekście międzykulturowym podczas trwającej pandemii. Pomoże to wypracować rozwiązania tego ważnego problemu poprzez stworzenie wartościowych programów pomocy psychologicznej i zapobiegnie dalszemu pogorszeniu dobrostanu i problemów ze zdrowiem psychicznym związanych z pandemią