Ekspertyzy o opinie

CENTRUM PROJEKTÓW INŻYNIERSKICH

Zaawansowane obliczenia dla projektowanych obiektów budowlanych i procesów technologicznych oparte o oprogramowanie i algorytmy zapewniające najwyższą jakość i poprawność. Ekspertyzy konstrukcji budowlanych wykorzystujące badania wytrzymałościowe i symulacyjne , starzenia materiałów i odpornościowe.

1. Projektowanie inżynierskie nowych elementów.

2. Określanie wytrzymałości i naprężenia.

3. Ekspertyzy konstrukcji budowlanych.

CENTRUM ANALIZ

Analizy i opinie w zakresie badania i określania innowacyjności projektów, wykonanie i składanie wniosków o dofinansowanie z programów unijnych. Kompleksowa usługa dla Klienta. Realizacja usług badawczych , sporządzanie opinii eksperckich dla projektów z obszaru urbanistyki, architektury, budownictwa, energetyki, zagadnień środowiskowych a także oceny zgodności z miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego. Analizy w zakresie środowiskowym dla utylizacji odpadów i funkcjonowania oczyszczalni ścieków.

Badania laboratoryjne

Badania wytrzymałościowe znaczeniowe dla potrzeb przemysłu:

 • badania wytrzymałości na ściskanie,
 • badania wytrzymałości na zginanie,
 • badania wytrzymałości na rozciąganie.

Badania sprawności urządzeń elektrycznych i analiza opłacalności.

Odbiorcy:

 • przemysł budowlany,
 • przemysł materiałów budowlanych,
 • przedsiębiorcy wykonujący zlecenia dla przemysłu,
 • zakłady utylizacji odpadów,
 • oczyszczalnie ścieków,
 • branża energetyczna,
 • branża chemiczna, 
 • branża automotive.

Laboratorium automatyki i robotyki

 • programowanie robotów przemysłowych i edukacyjnych,
 • dobór optymalnych parametrów sterowania oraz konfiguracji i uruchamiania prostych układów automatyki rozproszonej
 • prace związane ze sterowaniem i nawigacją robotów.

Sprzęt: dwa roboty przemysłowe, roboty edukacyjne: Hexapod, Quatropod, Bobot, BoeBot., kamera, manipulatory, system nawigacyjny.

Laboratorium programowania sterowników

 • dobór parametrów elektronicznych systemów sterowania procesów przemysłowych PLC
 • Programowanie sterowników w językach: drabinkowym, bloków funkcyjnych oraz graftek.
 • komunikacji sterowników, poprzez sieć Profi-S-Net
 • Multi Gateway oraz Profi-S-Bus.

Laboratorium Mechatroniki i aktuatorów

 • modelowanie matematyczne i symulacja komputerowa układów mechatronicznych, 
 • badanie drgań własnych układów elektromechanicznych, 
 • badanie dysków twardych oraz mikroaktuatorów piezoelektrycznych.
 • Badanie silników: indukcyjnego, krokowego, reluktancyjnego
 • komputerowe modelowaniem maszyn elektrycznych: indukcyjnej, synchronicznej, prądu stałego.

Laboratorium metrologii technicznej i systemów pomiarowych

 • pomiary podstawowych wielkości elektrycznych, parametrów drgań mechanicznych, wielkości geometrycznych, przebiegu wielkości zmiennych w czasie. 
 • pozyskiwanie, przetwarzanie i wizualizacja wyników pomiarów w systemie oraz
 • badaniem właściwości przyrządów wirtualnych.

Sprzęt: Przetwornik temperatury, przetwornik ciśnienia, encoder, przetwornik położenia, przetwornik odległości, przetwornik siły, czujnik drgań, czujnik prędkości, czujnik przyspieszenia.

Laboratorium elektrotechniki i elektroniki

 • badanie układów elektrycznych,
 • symulacja pracy obwodów elektrycznych, wyznaczaniem charakterystyk elementów półprzewodnikowych, symulacją oraz analizą układów elektronicznych, opisem właściwości elementów elektronicznych.

Sprzęt: mierniki uniwersalne, rezystor suwakowy, voltomierze, autotransformator 1-fazowy, autotransformator 3-fazowy, dekada indukcyjna, zasilacz, transformator, watomierze, płytki do testowania obwodów elektronicznych, oscyloskopy, generator przebiegów, diody.

Laboratorium teletransmisji

 • testy przesyłania informacji po torach przewodowych oraz badanie wpływu parametrów torów transmisyjnych na własności komunikacyjne sieci informatycznych. 
 • analiza sygnałów okresowych w dziedzinie czasu i częstotliwości, 
 • pomiary parametrów transmisyjnych torów kablowych,
 • analiza sygnałów zmodulowanych, pomiary tłumienności asymetrii, pomiary modułu impedancji, pomiary przesuwności,
 • badania charakterystyk przenoszenia układów transmisyjnych.

Sprzęt: Radiostacja CB, reflektometr OTDR, selektywny miernik poziomu, kable telekomunikacyjne, korektory opóźnieniowy i tłumieniowy.

Laboratorium materiałoznawstwa i mechaniki

 • Badania struktury oraz własności mechanicznych i fizycznych wybranych materiałów inżynierskich.
 • Analizy strukturalne materiałów metalicznych,
 • badania własności cieplnych tworzyw sztucznych (badanie temperatury mięknienia według Vicata, badanie temperatury ugięcia wg. Martensa),
 • badanie przewodnictwa elektrycznego i cieplnego ceramiki, badanie właściwości materiałów ferroelektrycznych i dielektrycznych.
 • Pomiary twardości materiałów metodami Vickersa, Brinella i Rockwella,
 • próby udarności, pomiary ścieralności materiałów
 • badania wytrzymałości w statycznych próbach rozciągania i ściskania, zmęczenia i odkształceń materiałów.

Sprzęt: Mikroskop metalograficzny, zestaw do preparatyki Urządzenia do badania własności cieplnych tworzyw, aparat do badania ścieralności, aktuator piezoelektryczny, uniwersalna maszyna wytrzymałościowa, twardościomierze, młot udarnościowy, pulsator do badania zmęczenia materiału, mostek tensometryczny.

Laboratorium projektowania i konstrukcji maszyn

 • wymiarowanie elementów maszyn,
 • projektowanie i wykonywanie obliczeń wytrzymałościowych układów mechanicznych z zastosowaniem komputerowego wspomagania,
 • tworzenie rysunków dwuwymiarowych (rysunków wykonawczych i złożeniowych),
 • Modele 2D złożone z układów mechatronicznych w środowisku AutoCAD, 
 • modele 3D w środowisku CAD dla wizualizacji tworzonych projektów oraz wykorzystania ich w procesie obliczeniowym.
 • Modelowanie układów mechatronicznych w środowisku Matlab i FEMM,
 • tworzenie schematów blokowych układów mechatronicznych w środowisku Matlab/ SIMULINK.

Sprzęt: komputery wraz z oprogramowaniem Autocad, Matlab, FEM.

Laboratorium budowlane

 • w laboratorium budownictwa prowadzone są badania własności fizycznych oraz mechanicznych materiałów budowlanych.
 • przygotowywanie oraz badanie mieszanek betonowych oraz zapraw, a
 • badania kruszyw budowlanych.

Laboratorium dysponuje również sprzętem pozwalającym na

 • ocena podstawowych własności fizycznych oraz użytkowych materiałów budowlanych
 • określenie wytrzymałości na zginanie i ściskanie betonów oraz zapraw.

Sprzęt: urządzenia do badania konsystencji mieszanki betonowej: stożek Abramsa, stoliki rozpływowe, urządzenie Ve-Be, urządzenie do badania głębokości penetracji wody pod ciśnieniem, aparat pull – off do pomiaru siły odrywającej tarcza Boehmego do pomiaru ścieralności betonów oraz materiałów kamiennych mieszarki laboratoryjne do zapraw, wstrząsarka do formowania beleczek cementowych, komora klimatyczna do przechowywania beleczek cementowych z rejestratorem temperatury i wilgoci, aparat Vicata do oznaczania konsystencji cementu, aparat Blaine’a do wyznaczania powierzchni właściwej cementu, łaźnia Le Chatelira, dzielnik kruszywa, zestaw do analizy kruszyw, bęben Los Angeles, aparat do badania wskaźnika piaskowego, prasa wytrzymałościowa do badania wytrzymałości na ściskanie oraz zginanie zapraw budowlanych, prasa wytrzymałościowa do badania wytrzymałości na ściskanie oraz zginanie betonów.

Startupy

w przygotowaniu

Przestrzenie biurowe

Promuje rozwój nauki i przedsiębiorczości, współpracy podmiotów gospodarczych, społecznych, naukowych i badawczych. Nasz budynek tworzy komfortową przestrzeń dla małych, średnich i dużych firm. Swoją działalność prowadzi u nas ok. 80 najemców, w tym firmy z obszaru nowych technologii. Do dyspozycji najemców jest ok. 1000 m2 powierzchni w budynku wykorzystującym trigenerację. Nasi rezydenci mają do dyspozycji komfortowe powierzchnie biurowe, wyposażone sale konferencyjno-szkoleniowe, miejsca spotkań i rekreacji.