FOLK SUMMER SCHOOL - the way for cross-border intercultural dialogue (nr 21910467)

The project is co-financed by the Governments of Czechia, Hungary, Poland and Slovakia through Visegrad Grants from International Visegrad Fund.

The mission of the fund is to advance ideas for sustainable regional cooperation in Central Europe.

Beneficjent: Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, Osi priorytetowej III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, dla działania 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych.

Wartość dofinansowania:  26,629.00 €

Popularyzacja potencjału kulturowego obszaru pogranicza polsko-słowacko-czeskiego oraz regionu Karpat Zachodnich, ze szczególnym uwzględnieniem tradycji, wzornictwa i ubioru. Istnieje realna potrzeba edukacji młodzieży w zakresie tożsamości regionalnej. Wychodząc naprzeciw nowoczesnym trendom edukacyjnym – przedsięwzięcie zaplanowano w formie letniego obozu edukacyjnego „FOLK SUMMER SCHOOL”, zawierającego wykłady, dotyczące tradycji oraz warsztaty artystyczne.

Rezultat projektu: Warsztaty edukacyjno-artystyczne były połączeniem nauki z aktywnym udziałem w tworzeniu nowych projektów odzieży, a także graficznych i malarskich prac z wykorzystaniem wzorów i motywów ludowych z regionu Karpat Zachodnich. Interesująca forma szkoleń, wspólnie spędzony czas, wymiana doświadczeń, dociekliwe poszukiwanie podobieństw i różnic w tradycji i wzornictwie pogranicza polsko-slowacko-czeskiego, wzmocniło świadomość kulturową, poczucie solidarności i przyjaźni wśród uczestników projektu. Dodatkowym atutem letniej szkoły było wsparcie ze strony doświadczonych etnografów Muzeum Miejskiego w Żywcu, Muzeum w Ostrawie (CZ) oraz Narodowego Muzeum w Martinie (SK). Uczestniczki projektu z grupy Design/Clothing and Accessory Design stworzyły atrakcyjne, nowoczesne stylizacje. Maszyny do szycia pracowały całymi dniami, dziewczyny wykorzystywały rożne folkowe, kolorowe i zwiewne materiały. W efekcie – w ciągu kliku dni powstały zjawiskowe kreacje, jak i dodatki w postaci torebek, kolczyków lub naszyjników. Młodzież z grupy Art/Painting/Graphics poznała kilka technik graficznych. Powstały niezwykłe, różnorodne prace graficzne z folkiem w tle, a nawet koszulki z autorskimi folkowymi nadrukami wykonane techniką sitodruku. Dodatkowo uczestnicy projektu namalowali obrazy na płótnie, nawiązujące do ludowych tradycji. Prace były bardzo różnorodne, wyrażały temat w oryginalny sposób. Pojawił się wiejski krajobraz, pelargonie, były baśnie i ludowe tradycje oraz ich przeciwieństwo – czyli bardzo nowoczesne podejście do tematu. Uczestnicy otrzymali dyplomy ukończenia warsztatów. Najlepsze projekty zostały nagrodzone. Projekty uczestników projektu „FOLK SUMMER SCHOOL – the way for cross-border intercultural dialogue” można oglądać w głównym holu oraz na II piętrze Wyższej Szkoły Technicznej w Katowicach do dnia 15.09.2019 r.

Uniwersytet Dziecięco – Młodzieżowy Wyższej Szkoły Technicznej w Katowicach

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Beneficjent: Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach
Parner: Miasto Zabrze

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, Osi priorytetowej III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, dla działania 3.1. Kompetencje w szkolnictwie wyższym.

Dofinansowanie projektu z UE: 841 009,05 PLN, co stanowi 84,28% wydatków kwalifikowalnych Projektu.

Rozwinięcie kompetencji pozwalających na aktywizację społeczną i zawodową, a także wzmocnienie potencjału twórczego i intelektualnego dzieci i młodzieży z Zabrza w wieku 7-17 lat oraz włączenie rodziców w ten proces. W ramach projektu przewidziano realizację programu, opartego na rozwijaniu wśród Uczestniczek i Uczestników projektu trzech podstawowych obszarów kompetencyjnych, wskazywanych jako niezbędne na rynku pracy, tj. kompetencji językowych, informatyczno-technicznych, osobistych. Zakłada się również zwiększenie skuteczności i trwałości form wsparcia, dzięki włączeniu rodziców w proces rozwoju kompetencji u dzieci, zwłaszcza osobistych. Zastosowanie praktycznych metod pracy na zajęciach w ramach Uniwersytetu Dziecięco- Młodzieżowego, przyczyni się do szybszego przyswojenia wiedzy, nabywania nowych umiejętności, a w konsekwencji przełoży się na późniejszą aktywną postawę zawodową i społeczną Uczestników Projektu.

projekty_udm3